Zelená úsporám

 

 

Nová zelená úsporám 2015

 

Harmonogram výzvy:

Zahájení příjmu žádostí:

22. 10. 2015

Ukončení příjmu žádostí:

vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. 12. 2021

Alokace finančních prostředků:

dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

 

Oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

V  této oblasti podpory jsou podporována opatření, která vedou ke  snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, prováděná na obálce budovy, jako je např. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí zateplované stavební konstrukce, a výměna výplní stavebních otvorů.

 

Výše podpory v oblasti A:

Typ konstrukce

A0,A1 (Kč/m2)

A2 (Kč/m2)

A3 (Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2100

2750

3800

Podlahy na terénu

700

900

1200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

 

Podoblast podpory A4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění odborného technického dozoru. Maximální celková výše podpory v této podoblasti je 25 000 Kč, max. však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

 

Oblast podpory B: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Poskytuje dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

 

Oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

Kdo může být žadatelem o dotaci:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

Kdy je možno žádat o podporu:

  1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

  2. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.

  3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 10 mil. Kč.

  4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2014. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

  5. Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.

  6. V případě, že je ke dni evidence žádosti hlavní zdroj tepla na vytápění budovy určen na spalování tuhých fosilních paliv a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje, nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem.